Intellektual'nye Sistemy.
Teoriya i Prilozheniya
(Intelligent Systems.
Theory and Applications)

Not found.